Text
12 Botoak | 3303 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 538 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 24 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 74 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 28 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 30 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]