Text
18 Botoak | 9154 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1560 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 1632 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 293 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 81 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 154 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]